“அனைவருக்கும் ஆனந்தம் சில்க்ஸ் – ன் இனிய கிருஷ்ண ஜெயந்தி நல்வாழ்த்துக்கள்.”

"அனைவருக்கும்  ஆனந்தம் சில்க்ஸ் - ன்  இனிய கிருஷ்ண ஜெயந்தி நல்வாழ்த்துக்கள்."

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s